Logo Thai Eng
 
banner
ประวัติ

ประวัติสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย

หลังจากนายสิริลักขณ์ จันทรางศุ นายช่างผู้ช่วยโท แผนกก่อสร้าง กองก่อสร้าง กรมทางหลวงแผ่นดิน ได้สำเร็จการศึกษาด้านสาขาวิศวกรรมโยธาด้านโครงสร้าง จากอิมพิเรียลคอลเลจ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อกลับมารับราชการได้ระยะหนึ่งแล้วก็ได้รับทุนจากองค์กรบริหารวิเทศกิจ ( INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY - ICA ) แห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อไปศึกษาต่อขั้นปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมจราจร ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ เมื่อปี พ.ศ. 2500 - 2501 โดย ICA ได้มอบหมายให้สหพันธ์ทางหลวงนานาชาติ INTERNATIONAL ROAD FEDERATION (IRF ) เป็นผู้ติดต่อหาที่เรียนให้ เมื่อ ดร.สิริลักขณ์ จันทรางศุ สำเร็จการศึกษาและได้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว IRF ได้เสนอทุนแก่คนไทยที่เรียนจบขั้นปริญญาตรีแล้วเพื่อไปศึกษาต่อทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์การทาง ที่สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 การศึกษา โดยมีข้อแม้ว่าทุนนี้จะให้ผ่านทางสมาคมเกี่ยวกับทางหลวงในประเทศไทย โดยได้เสนอทุนนี้ผ่านมาทางกรมทางหลวง หลังจากนั้นจึงได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และวิศวกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานทางเพื่อก่อตั้งศูนย์ติดต่อและแลก เปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทั้งจากภายในและนอกประเทศ จนกระทั่งวันที่ 27 ธันวาคม 2506 พล.ท. เสถียร พจนานนท์ อธิบดีกรมทางหลวงแผ่นดิน ได้ยื่นคำขอจดทะเบียน “ สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย ” ต่อกองตำรวจสันติบาล โดยมีที่ทำการสมาคมฯแรกเริ่มตั้งอยู่ที่กรมทางหลวงแผ่นดิน ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมการพัฒนาการทางหลวงและการขนส่งโดยทางหลวง
 2. ส่งเสริมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจโดยการประสานงานการปรับปรุงระบบการขนส่งโดยทางหลวง
 3. ส่งเสริมความเข้าใจอันดีในด้านทางหลวงต่อประชาชนและส่วนราชการทั่วประเทศ
 4. เพื่อส่งเสริมการทัศนาจรภายในประเทศ
 5. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายทางหลวงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 6. รวบรวมจัดทำจุลสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์และสื่อเผยแพร่อื่นๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสมาคมทางหลวง
 7. ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมงานทางและการขนส่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศแก่สมาชิก องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมการฝึกอบรมและการศึกษางานด้านทางหลวงและการขนส่ง
 8. ติดต่อประสานงานกับสมาคมอื่นๆในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน
 9. บริการผู้ใช้ทางหลวงและผู้ประกอบการขนส่งโดยทางหลวง ด้วยการรวบรวมและเสนอข้อคิดเห็นและความต้องการ
 10. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ การศึกษา การศาสนา สังคมวัฒนธรรมและสาธารณสุข
 11. จัดหาทุน รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อใช้ในกิจการของสมาคมอันเกี่ยวกับกิจการด้านสาธารณกุศล หรือเพื่อประโยชน์แก่สังคมด้านต่างๆ
 12. ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเมือง