Logo Thai Eng
 
banner
นายกสมาคม
นายกสมาคม
นายอร่าม ก้อนสมบัติ
นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
นายชูศักดิ์ เกวี
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
คณะกรรมการ
เหรัญญิก
นายธานินทร์ พานิชชีวะ
เหรัญญิก
เลขาธิการ
ดร.ชยธันว์ พรหมศร
เลขาธิการ
นายทะเบียน
นายประดิษฐ์ อาภรณ์
นายทะเบียน
ประชาสัมพันธ์
นายวิสิฐ อัจฉยานนท์กิจ
ประชาสัมพันธ์
ปฏิคม
ดร.มนตรี เดชาสกุลสม
ปฏิคม
กรรมการบริหาร
นายทวีพัฒน์ ตินะมาส
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการ
กรรมการบริหาร
นายอนันต์ วงศ์พานิช
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ดร.ไมตรี ศรีนราวัฒน์
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
นายกมล หมั่นทำ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
นายสมพล สุคนธ์พงเผ่า
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ดร.ปัญญา ชูพานิช
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวมัลลิกา นวนเกิด
ผู้ช่วยผู้จัดการ
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
 • 1. นายวิสิฐ อัจฉยานนท์กิจ
  ประธานคณะอนุกรรมการ
 • 2. ดร.ชยธันว์ พรหมศ
  รองประธาน
 • 3. ดร.ชาครีย์ บำรุงวงศ
  อนุกรรมการ
 • 4. ดร.คุณมาศ พันธุเตชะ
  อนุกรรมการ
 • 5. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม
  อนุกรรมการและเลขานุการ
 • 6. ดร.ปัญญา ชูพานิช
  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • 7. ดร.ธันวิน สวัสดิศานต์
  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • 8. นางสาวมัลลิกา นวนเกิด
  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • 9. ดร.จิรโรจน์ ศุกลรัตน
  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • 10. นายนวพล พรหมจารีย์
  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ