Logo Thai Eng
 
banner

ประชาสัมพันธ์งาน "The Roads and Traffic Expo Thailand 2022"

"The Roads and Traffic Expo Thailand 2022" เป็นงานแสดงระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานทางถนน เพื่อพบปะ สานสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโครงการด้านการคมนาคมขนส่งทางถนน พร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ