Logo Thai Eng
 
banner

การสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 1 จัดโดย REAAA

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สมาคมวิศวกรรมงานทางแห่งเอเชียและออสตราเลเซีย (Road Engineering Association of Asia and Australasia, REAAA) จัดสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 (Webinar Series #1) ภายใต้หัวข้อ “ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อภาคการคมนาคมและขนส่งทางถนน” โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีวิทยากรเป็นผู้แทนจากประเทศสมาชิก จำนวนทั้งสิ้น 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ดำเนินรายการโดย Dr. Dennis Ganendra มีประเด็นน่าสนใจ สรุปโดยสังเขป ดังนี้

อินโดนีเซีย

โครงการจ้างแรงงานทักษะต่ำ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่รายได้น้อย/ตกงาน/ยากจน มาทำงานในกิจกรรมบำรุงรักษาถนนและสะพาน เช่น ทำความสะอาดรางระบายน้ำ ซ่อมไหล่ทาง ตัดหญ้า ปะซ่อมผิวทาง ทาสีสะพาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่น

การใช้ระบบ ETC (บริเวณด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง) บันทึกข้อมูลขนาดใหญ่และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการจราจรบนถนน เช่น ความเร็ว การเดินทาง ระยะการเดินทาง การเดินทางผ่านเข้าออกเมือง เป็นต้น

เกาหลีใต้

การใข้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลในพื้นที่ก่อสร้าง

มาเลเซีย

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการจัดงบกระตุ้นเศรษฐกิจในงานบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วประเทศเพื่อเพิ่ม GDP ของประเทศ

ฟิลิปปินส์

การลงทุนโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศและมาตรการแก้ไขปัญหาแก้ไขเศรษฐกิจและปัญหาตกงาน พร้อมเชิญชวนร่วมงานประชุม REAAA ในปีหน้า ค.ศ.2021

รายละเอียดของการสัมมนาสามารถรับชมผ่าน YouTube ตามลิงค์นี้