Logo Thai Eng
 
banner
ข่าว และ กิจกรรม

อบรมหลักสูตร Road Safety Audit At design Stage รุ่นที่ 8

วันที่ 05 - 07 สิงหาคม 2563

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

ภารกิจจัดการอบรมของสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย หลักสูตร การตรวจสอบความปลอดภัยของทางหลวง Road Safety Audit, RSA. ระหว่าง 5 - 7 สิงหาคม 2563 เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยท่ามการมาตรการป้องกันโควิด19 - ผู้เข้ารับการอบรมส่วนมากเป็นบริษัทเอกชน 25 คน ข้าราชการกรมทางหลวง มาสมัครในวันอบรม อีก 4 คน เป็นหลักสูตรที่มีผู้สนใจมาก เพราะเห็นถึงประโยชน์ในการกำกับดูแลให้ทางหลวงมีความปลอดภัย โดยเฉพาะภาคเอกชนได้ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้างให้สะดวกปลอดภัย ทั้งคนงาน ผู้เดินเท้าและคนขับรถผ่านพื้นที่ก่อสร้าง - วิทยากรทุกท่านถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้อย่างเต็มเปี่ยม ไม่เรียนรู้เพียงต้องทำอย่างไรเท่านั้น แต่ให้เรียนรู้ด้วยว่า เหตุใดจึงต้องทำอย่างนั้นเพื่อการแก้ไขที่ตรงกับต้นเหตุหรือสาเหตุ สามารถอธิบายชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงหลักการและเหตุผลที่ทำอย่างนั้นได้อย่างดี หลักสูตรประกอบด้วย

  1. อุปกรณ์จราจรสงเคราะห์ ป้ายเครื่องหมายอุปกรณ์จราจรต่างๆ หลักการออกแบบ การกำหนดรูปแบบ ขนาดอักษร สัญญลักษณ์ การติดตั้ง ตำแหน่งที่ปลอดภัย
  2. ปัจจัยก่อเกิดอุบัติเหตุ และการทำ RSA เบื้องต้น ให้ทราบถึงสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุและการแก้ไขป้องกัน
  3. การออกแบบให้ทางหลวงปลอดภัย และการตรวจสอบแบบก่อสร้า งที่ทำให้ผู้ใช้ทางปลอดภัย มีรายละเอียดมาก พร้อมตัวอย่าง ตามหลักเกณฑ์การออกแบบของ AASHTO 2014 ทั้งแนวทางราบ ทางดิ่ง ทางแยกต่างๆ
  4. การตรวจสอบและบริหารจัดการพื้นที่ทำงานให้ปลอดภัย work zone safety and RSA -ให้ทราบถึงหลักการในการจัดการพื้นที่ก่อสร้างหรือทำงานทางต่างๆให้มีความปลอดภัยต่อทั้งคนเดินเท้า คนขี่จักรยาน และคนขับรถ การกำหนดความเร็วในพื้นที่ทำงานทาง และการทำ RSA พร้อมตัวอย่างให้เห็นชัดเจน เป็นแนวทางที่จะไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็น ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยของถนนต่อไปได้
  5. กรณ๊ศึกษาและการถอดบทเรียนความปลอดภัยบนถนน - เพื่อเรียนรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนน จากปัจจัยต่างอย่างครบบริบูรณ์ ให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนไทย เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ถนนและสิ่งเกี่ยวข้องให้มีความปลอดภัยสูงสุด เรียนรู้ถึงจัดเสี่ยงจุดอันตรายบนทางหลวง และแนวทางการแก้ไขที่ใช้นวัตกรรมการออกแบบทางมาแก้ไขจุดเสี่ยงเหล่านั้น ด้วยหลากหลายวิธีที่แปลกใหม่และทันสมัยมาก