Logo Thai Eng
 
banner
ข่าว

22 มิ.ย. 2559

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 - 22 มิถุนายน 2559

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมทางหลวงจัดอบรมหลักสูตร งานบำรุงรักษาและควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง ให้กับผู้ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักทางหลวง แขวงทางหลวง และสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านวิชาการและแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางหลวง และการควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่มีประสิทธิ์ภาพ ทำให้ผู้ใช้ทางหลวง มีความสะดวก ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเพื่อสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลและกรมทางหลวงที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งของประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โดยสมาคมฯได้มอบให้ นายวิสิฐ อัจฉยานนท์กิจ กรรมการบริหารและประชาสัมพันธ์สมาคม เป็นวิทยกรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์